Випереджаючи час

Система документообігу

Система документообігу

Визначення корпоративної інформаційної системи і її мета.
Неможливо дати загальне визначення корпоративної інформаційної системі як набору функціональних ознак виходячи з будь-яких загальних вимог, стандартів. Дати таке визначення корпоративної інформаційної системі можна тільки стосовно до конкретної компанії, яка використовує або збирається будувати корпоративну інформаційну систему.
У загальному вигляді, можна дати тільки деякі основні ознаки корпоративної інформаційної системи:
Відповідність потребам компанії, бізнесу компанії, узгодженість з організаційно-фінансовою структурою компанії, культурою компанії.
Інтегрованість.
Відкритість і масштабованість.
«Корпоративна інформаційна система компанії це відкрита інтегрована автоматизована система реального часу по автоматизації бізнес-процесів компанії всіх рівнів, в тому числі, і бізнес-процесів прийняття управлінських рішень. При цьому ступінь автоматизації бізнес-процесів визначається виходячи із забезпечення максимального прибутку компанії ».
Документообіг в системі управління підприємством
Системи електронного документообігу більшості користувачів видаються досить автономними програмами, що відображають рух документів підприємства і забезпечують роботу з ними. Однак насправді ефективна система електронного документообігу просто зобов'язана бути частиною корпоративної інформаційної системи.
Документообіг пронизує всю структуру управління, як по вертикалі, так і по горизонталі. У документах збирається і зберігається вся необхідна інформація для подальшого аналізу і планування. Таким чином, документи є реальною основою для створення інформаційних систем.
До складу корпоративної інформаційної системи повинні увійти кошти для документаційного забезпечення управління, інформаційної підтримки предметних областей, комунікаційне програмне забезпечення, засоби організації колективної роботи співробітників та інші допоміжні (технологічні) продукти. З цього, зокрема, випливає, що обов'язковою вимогою до КІС є інтеграція великого числа програмних продуктів.
Business on demand - Нічого зайвого!
Це ідеологія корпоративних інформаційних систем «Бізнес-Інтелект».
Вона означає, що Ви отримуєте програмні продукти з необхідним набором функцій, в найкоротші терміни і з мінімальними витратами.
Реалізацію цієї ідеології забезпечують три основні чинники, на яких базуються всі розробки «Бізнес-Інтелект»:
1. Модульний принцип побудови систем.
Система формується з окремих функціональних, взаємно інтегруються, програмних модулів, число яких може нарощуватися у міру необхідності в процесі розвитку системи. В умовах динамічного ринку модульний принцип дозволяє з найменшими витратами реалізувати концепцію "business on demand". Система складається з модулів:
«БІ: Структура» - модуль організаційної структури підприємства;
«БІ: Фінанси» - модуль фінансового стан організації;
«БІ: Контрагенти» - модуль управління базами даних контрагентів і контактних осіб;
«БІ: Документообіг» - модуль автоматизації роботи з внутрішніми та зовнішніми документами підприємства;
«БІ: CRM» - модуль системи взаємовідносин з контрагентами;
«БІ: Довідники» - модуль управління допоміжними і довідковими даними для автоматизації роботи з документами.
2. Базова платформа - програмне забезпечення класу Middleware.
Цей клас «проміжного» програмного забезпечення - сучасне рішення для:
об'єднання всіх користувачів системи в єдиний інформаційний простір;
організації доступу до даних в будь-якому форматі, на будь-який серверній платформі;
забезпечення єдиного інтерфейсу для роботи з даними.
3. Використання технології електронного документообігу як об'єднуючої основи інформаційних систем.
Відмінні риси і переваги рішень «Бізнес-Інтелект»:
Відкритість

Рішення «Бізнес-Інтелект» мають відкриту архітектуру і можливість швидкої адаптації до особливих вимог конкретних підприємств. При цьому забезпечується мінімальний час розгортання системи і мінімальні витрати на її впровадження.

Масштабованість

Передбачає збереження працездатності системи при необмеженому збільшенні числа користувачів. Масштабованість систем «Бізнес-Інтелект» забезпечена застосуванням базової платформи IBM Lotus Software.

Віддалений доступ

Всі користувачі системи працюють із єдиними масивами даних, незалежно від їх територіального розміщення та географічної віддаленості. Клієнт-серверна архітектура та спеціальні технології реплікації забезпечують цю можливість.

Захищеність

Високий ступінь захищеності інформації в системі забезпечується багаторівневою системою контролю доступу та унікальними засобами кодування даних. У тому числі - при обміні інформацією з віддаленими серверами і користувачами в розподілених мережах.

Єдиний інтерфейс

Незалежно від структури системи, функціональних особливостей окремих модулів і формату даних, користувачі працюють c єдиним інтерфейсом. Інтуїтивно зрозумілим і доброзичливим.

  Повернутися в розділ "Рішення"

Date

05 квітня 2016

Categories

© 2016 Gmedia. All Rights Reserved.